6 ចំនុចសម្រាប់ការធ្វើផែនការអាជីពប្រកបដោយជោគជ័យ

ការមានអាជីពជោគជ័យមិនមែនតែងតែមានរយៈពេលខ្លីនោះទេ អ្នកត្រូវបង្កើតតុល្យភាពរវាងគោលដៅរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែង។ វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីល្អបំផុតដើម្បី​ទទួលជោគជ័យគឺត្រូវមានគម្រោងសម្រាប់គោលដៅនេះ។

អានបន្ត